Veteranen Platform viert 25-jarig bestaan met diner-de-corps

Doorn, 2 oktober 2014 – Het Veteranen Platform ging vandaag aan tafel voor een diner-de-corps ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan. Samen met een groot aantal genodigden genoten de leden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het VP een voortreffelijke maaltijd in de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn. Het strijkerensemble van de Marinierskapel der Koninklijke Marine zorgde voor de muzikale omlijsting, terwijl de Tamboers en Pijpers van de kapel een spettererende taptoe verzorgden als een intermezzo tussen de gerechten. De voorzitter van het VP, Hein Scheffer, keek in zijn tafelrede met trots terug op de afgelopen 25 jaar.
In deze terugblik dankte hij zijn voorgangers en met name Ted Meines, de grondlegger van het VP. Als belangrijkste wapenfeiten noemde hij de uitbreiding veteranendefinitie naar militairen in werkelijke dienst met uitzendervaring, .....

Lees meer: Veteranen Platform viert 25-jarig bestaan met diner-de-corps

Bevordering Ted MeinesJarige Ted Meines effectief bevorderd

Rotterdam, 25 september 2014 – De mede oprichter en erevoorzitter van het Veteranen Platform, Ted Meines, werd vandaag compleet verrast. Hij werd tijdens de speciale veteranenvoorstelling van de Nationale Taptoe in Ahoy naar voren geroepen. Daar werd hij voor het oog van talloze medeveteranen door de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, bevorderd tot luitenant-generaal effectief. Hij was al luitenant-generaal titulair sinds 1994. Het toekennen van de effectieve rang is een hoge uitzondering en is een teken van erkenning voor het vele werk dat hij heeft verricht ter verbetering van de positie van Nederlandse veteranen. De erevoorzitter van het VP, die zijn 93e verjaardag vierde, kon zich geen beter verjaardagscadeau voorstellen. Hij was zichtbaar geroerd door dit uitzonderlijke eerbetoon toen hij zijn welbekende dankrede in het overvolle Ahoy uitsprak. 

Veteranen Platform presenteert zich op 50PlusBeurs

Utrecht, september 2014 - De promotiestand van het Veteranen Platform kreeg veel aanloop tijdens de 50PlusBeurs 2014. Van dinsdag 16 september tot en met zaterdag 20 september waren leden van het Dagelijks Bestuur aanwezig op de 50PlusBeurs in de Jaarbeurshallen te Utrecht om belangstellenden met vragen over veteranen te woord te staan. In een gezamelijke stand met het Veteraninstituut en het Comité Nederlandse Veteranendag werd op een van de grootste publieksbeurzen in Nederland aandacht gevraagd voor veteranen. Veteranen kregen 50% korting op de toegangsprijs en op de zaterdag met een speciaal concert voor veteranen, was de toegang zelfs geheel gratis. In een volle theaterzaal van de Jaarbeurs tracteerde zangeres Sigrid samen met de Fanfare van de Bereden Wapens de aanwezige veteranen op een schitterend concert.

Nieuwe folder nuldelijnsondersteuning veteranen

Doorn, 1 september 2014 - Het Veteranen Platform heeft een nieuwe folder over het nuldelijnsondersteuningssyteem veteranen uitgegeven. Deze folder is bedoeld om het nuldelijnsondersteuningsysteem onder de aandacht te brengen van veteranen en hun relaties die nog onbekend zijn met dit unieke systeem van kameraadschappelijke ondersteuning. Lees meer over de nuldelijnondersteuning veteranen elders op onze website.
De folder is hier digitaal beschikbaar.

 

Zetelverdeling Dagelijks Bestuur vastgesteld

Doorn, 8 augustus 2014 - De zetelverdeling tussen de onlangs gekozen nieuwe leden van het Dagelijkse Bestuur zijn inmiddels vastgesteld. De zetelverdeling geschiedt conform de statuten in onderling overleg plaats. Dit gebeurde tijdens een tweedaagse zogeheten "heisessie", waar het nieuwe DB zijn koers en prioriteiten voor de komende tijd besprak.  De nieuwe zetelverdeling is als volgt: Hans Peters neemt de functie van penningmeester op zich. Frans Rondel is de nieuwe secretaris en Gerard Kuppen is 2e secretaris. 

Veteranen Ontmoetings Centra krijgen AED’s

Sassenheim, 11 juli 2014 – Hendrik Jan van Tilburg, coördinator van de gezamenlijke Veteranen Ontmoetings Centra (VOC), was zichtbaar verheugd toen hij uit handen van luitenant-generaal b.d. Ted Meines een AED kreeg overhandigd die bestemd is voor het Veteranen Ontmoetings Centrum Duin en Bollenstreek te Sassenheim. In totaal krijgen vijftien van de samenwerkende VOC een AED. Toen er vorig jaar geld overbleef van de inzamelingsactie van het Veteranen Platform (VP) voor een bronzen buste van erevoorzitter Ted Meines, is hiervoor in overleg met hem een nuttige bestemming gezocht. Ongeveer de helft van het benodigde budget komt uit de surplus gelden van de VP actie, het resterende bedrag wordt betaald door het Veteraneninstituut (Vi) en het VP project ´versterking nuldellijnsondersteuning veteranen´, dat wordt gefinancierd door het vfonds. Van Tilburg zag de schenking van de AEDs ook als een blijk van goede samenwerking van de VOC met het Veteranen Platform.

De AEDs passen goed in het concept van de veteranen ontmoetingscentra, die voor veel veteranen een huiskamerfunctie vervullen. Het zijn plaatsen waar ze elkaar kunnen ontmoeten en waar ze aandacht krijgen van vrijwilligers die hen desgewenst kunnen helpen of adviseren in het in het kader van de nuldelijnsondersteuning veteranen. De AEDs zijn tijdens de openingstijden van de VOC ook toegankelijk voor buurtbewoners in de directe omgeving. De AED’s zijn op bruikleen verstrekt, het Vi zorgt voor het beheer. (foto: Inge Langeveld)

Jarig Veteranen Platform prominent aanwezig op het Malieveld

Den Haag, 28 juni 2104 - Het Veteranen Platform was dit prominent aanwezig op het Malieveld tijdens de tiende Nederlandse Veteranendag. Het VP paviljoen was dubbel zo groot als in voorgaande jaren en niet zonder reden. Het VP viert dit jaar immers zijn 25-jarig jubileum. Later dit jaar komt hier meer aandacht voor, onder andere tijdens de eindejaarsbijeenkomst. De VP stand kreeg veel aanloop van individuele veteranen en hun relaties zoals op de foto is te zien. Ook de minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert, de Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp en de nieuwe Inspecteur Generaal der Krijgsmacht tevens Inspecteur der Veteranen luitenant-generaal KLu Bart Hoitink toonden hun belangstelling voor de vernieuwde stand van het Veteranen Platform.

Dagelijks bestuur VP weer compleet

Ermelo/Doorn, 20 juni 2014 – Het Dagelijks Bestuur (DB) van het Veteranen Platform is weer compleet. Behalve de vacature van secretaris kwamen nog twee plaatsen in het bestuur vrij wegens het reguliere vertrek van de penningmeester Theo Luijckx en tweede secretaris Stan Wulffaert. Alle drie de kandidaten die zich hadden gemeld (Gerard Kuppen, Hans Peters en Frans Rondel) zijn met grote steun vanuit het Algemeen Bestuur (AB) gekozen. De zetelverdeling van de drie nieuwe bestuursleden wordt binnen het DB in een later stadium vastgesteld. Het AB bestaat uit de vertegenwoordigers van de aangesloten veteranenverbanden. Het AB bepaalt het beleid van het VP en kiest uit zijn midden een DB dat voor de uitvoering van dit beleid zorgt.

Bestuurlijke vernieuwingen
Het VP heeft zich voorgenomen om de stichtingsvorm te verlaten en over te gaan naar een vereniging. Dit is een meer democratische manier van organiseren waarbij de ledenvergadering het laatste woord heeft, maar het bestuur zelfstandiger kan handelen. Tegelijkertijd zullen de toelatingscriteria tot het VP worden verruimd, zodat meer veteranenverenigingen zich kunnen aansluiten bij dit landelijk platform en het draagvlak van het VP wordt versterkt. Het proces van het aanpassen van de statuten voor deze wijzigingen is nog in volle gang. 

Op de foto het vijfkoppige DB in zijn nieuwe samenstelling links geflankeerd door Mat Herben (adviseur) en Sjaak Severs (directeur ad interim) en geheel rechts Mettes van der Giessen (projectleider versterking nuldelijnsondersteuning veteranen) 

Stichting Marechaussee Contact sluit zich aan bij project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen

Doorn 18 mei 2014 - De Stichting Marechaussee Contact (SMC) heeft aangekondigd dat ze mee gaat doen als partner in het project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen. Het totaal aantal deelnemende VP lidorganisaties komt hiermee op 29. Het project versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen is een speerpuntproject van het VP dat mede op initiatief en financiële steun van het vfonds in 2012 is opgestart. Het is de bedoeling dat er in 2016 een landelijk dekkend netwerk is van zogeheten nuldelijnshelpers die veteranen en hun directe relaties desgevraagd kunnen helpen in de vorm van kameraadschappelijke ondersteuning. Deze nuldelijnshelpers zijn allen vrijwilligers en gaan pas aan de slag na een gecertificeerde training. Behalve de 29 deelnemende VP lidorganisaties nemen ook de 12 samenwerkende Veteranen OntmoetingsCentra (V.O.C.) deel aan het project. Zij werken nauw samen met de projectleider van het VP. Uiteindelijk moet er één geïntegreerd systeem van nuldelijnshulp voor veteranen komen. In de uitvoeringsbepalingen van de Veteranenwet heeft het VP een coördinerende rol gekregen. Daarmee heeft het initiatief van het VP ook een officiële erkenning gekregen van het ministerie van Defensie. Lees meer over dit project en de nuldelijnsondersteuning onder het menu Nuldelijn op deze website.

Verjaardag Veteranen Platform gevierd

Doorn 2 mei 2014 - Het was afgelopen vrijdag 2 mei precies 25 jaar geleden dat het VP werd opgericht. Reden voor een bescheiden feestje. Op de nieuwe locatie in Doorn werd door voorzitter Hein Scheffer het glas geheven samen met vertegenwoordigers van organisaties gevestigd in het gebouw van de Basis en enkele speciale gasten, waaronder erevoorzitter Ted Meines en oud voorzitter Dries Knoppien. Bij de oprichting van het VP bestond het VP uit slechts 10 veteranenorganisaties, dat aantal is gegroeid tot 46. Later dit jaar zal nog bredere aandacht worden besteed aan dit lustrum, een lustrumcommissie werkt hiervoor momenteel de plannen uit.

Ereteken van verdienste in goud voor vertrekkend voorzitter MiLu

Doorn 17 april 2014- De Voorzitter van de Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen en Oudgedienden van de Militaire Luchtvaart (MiLu), generaal-majoor b.d. F.P. Schulte, heeft op 17 april 2014 het 'Ereteken voor Verdienste in goud’ ontvangen. Het ereteken is toegekend door de minister van Defensie. De Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal A. Schnitger, kwam het ereteken persoonlijk uitreiken tijdens de vergadering van de MiLu in Doorn.

De onderscheiding is hem toegekend voor de vele jaren, waarin hij zich geheel belangeloos met veel energie en tijd en op zeer tactvolle en deskundige manier heeft ingezet voor het verbeteren van de erkenning en waardering van veteranen. In het bijzonder voor wat betreft veteranen gerelateerd aan de militaire luchtvaart. Zijn inzet en optreden zijn te allen tijde door zijn gesprekspartners en achterban bijzonder op prijs gesteld en hij wordt hierdoor door alle betrokkenen ten zeerste gewaardeerd. Schulte heeft eind 1995, kort na de oprichting van de MiLu in 1994, de voorzittershamer van de MiLu op zich genomen. Na bijna 19 jaar voorzitterschap gaf hij op 17 april de voorzittershamer over aan generaal-majoor b.d. Ton Tieland. Schulte is ook een van de medeoprichters van de vereniging Koninklijke Luchtmacht Nederlands Nieuw-Guinea Veteranen en vanaf het begin in 1995 voorzitter. De MiLu is een koepelorganisatie van elf luchtvaartgerelateerde veteranenverbanden, van WO-II tot en met de vredesmissies veteranen. De MiLu is opgericht in samenspraak met de luchtmachtleiding en is als zodanig ook de belangrijkste gesprekspartner op het gebied van veteranenzaken.

Hoge opkomst eerste ontmoetingsdag nuldelijnshelpers veteranen

Doorn, 15 december 2013 - Zo’n 140 vrijwilligers in de steun en opvang van veteranen en hun dierbaren waren op zaterdag 14 december in Doorn bijeen voor een landelijke ontmoetingsdag. Deze activiteit maakte deel uit van het driejarige project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen van het Veteranen Platform (VP) met financiële steun van het vfonds. De nuldelijnshelpers veteranen zoals de vrijwilligers worden genoemd, vormen een landelijk netwerk dat in staat is om op een verantwoorde en laagdrempelige wijze veteranen met een hulpvraag op te vangen en zo nodig de weg te wijzen naar het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). De landelijke ontmoetingsdag vond plaats in het nieuwe gebouw van Stichting de Basis. Deze stichting heeft deze dag in opdracht van het VP ook uitgevoerd dit in nauwe samenspraak met de projecteider vanuit het VP, Mettes van der Giessen. In de morgenuren waren er toespraken van Hein Scheffer (brigadegeneraal b.d. en voorzitter VP), Mart de Kruif (luitenant-generaal en commandant landstrijdkrachten) en drs. Berend Berendsen (voorzitter LZV).

Lees meer: Hoge opkomst eerste landelijke ontmoetingsdag nuldelijnshelpers veteranen

Werkzaamheden op de website

Op dit moment (17-04-2014) wordt de website voorzien van een update, hierdoor kan het voorkomen dat onderdelen op de website niet functioneren. Wij adviseren u, om het op een later tijdstip nogmaals te proberen.

Onze excuses voor het ongemak. 

Ruud Vermeulen Officier in de Orde van Oranje Nassau

Arnhem, 14 februari 2014 -  Ruud Vermeulen (65) uit Best is vrijdagochtend benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde in Arnhem, door de Bestse burgemeester Anton van Aert en onder toeziend oog van generaal b.d. Peter van Uhm. Vermeulen was van 1971 tot 2005 officier bij de Koninklijke Landmacht. In die tijd heeft hij 'exceptioneel bijzondere diensten' binnen de krijgsmacht, voor veteranen en zodoende jegens de samenleving verricht. In 2005 richtte hij de Stichting Benteng op, een overkoepelende organisatie voor KNIL- en Korea veteranen en jonge veteranen. Hij zit verder in het algemeen bestuur van het Veteranen Platform en is voorzitter van de Nederlandse Officiers Vereniging. 

Drukbezochte eindejaarsbijeenkomst 2013

Uitreiking Ted Meines prijs, onthulling Bronzen Buste en afscheid van Leen Noordzij

Doorn, 13 december 2013 - De traditionele eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform vond dit jaar onder grote belangstelling plaats op de nieuwe locatie in de nieuwbouw van de Basis. De grote opkomst was niet alleen te danken aan de bijzondere plaats, maar ook omdat tijdens de bijeenkomst de Ted Meines prijs werd uitgereikt. Dit jaar was het de buurt aan Gerrit Vink, al vele jaren vrijwilliger bij het Veteraneninstituut. Een ander hoogtepunt was de onthulling van een bronzen buste, een idee van de Bond voor Wapenbroeders, verder gecoördineerd en gerealiseerd door een commissie van het VP onder voorzitterschap van Gerard Blom. Behalve het afscheid van een aantal AB leden, werd aan het eind van de dag ook oud voorzitter Leen Noordzij tijdens een afscheidsreceptie in het zonnetje gezet. Voor een volledig verslag:

Lees meer: Drukbezochte eindejaarsbijeenkomst 2013

Eerbewijs aan 'generaal der Nederlanden' (92)

Bron Telegraaf 13-12-2013

Doorn, 13 december 2013 - Natuurlijk is hij een verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog en diende hij later als officier vrijwillig in Nederlands-Indië. Maar luitenant-generaal b.d. Ted Meines is toch bovenal de ’nestor der Nederlandse veteranen’.

V.l.n.r.: Sonja Meines (dochter), Annie van den Boomgaard (zus van Ted Meines), Luitenant-generaal buiten dienst Ted Meines, Frank Peter Meines (zoon), Jeroen Meines (kleinzoon) en Eveline Meines (kleindochter).

  

Lees meer: Eerbewijs aan 'generaal der Nederlanden' (92)

Bureau VP vanaf 10 december 2013 terug in Doorn

Doorn 10 december 2013 - Bureau VP is na zeven "Haagse" jaren vanaf heden weer terug in Doorn, het centrum van de Nederlandse veteranenwereld. Het bureau is gesitueerd op de tweede verdieping van de nieuwbouw van Stichting de Basis, waar ook het Veteraneninstituut zijn burelen heeft. Andere buren zijn de BNMO en het bureau van het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV).

Onze administratieve medewerkster Tamara Heijster is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Leden van het Dagelijks Bestuur zijn bij toerbeurt aanwezig op de woensdag. Op vrijdag is het bureau vooralsnog niet bezet.

Nieuwe adresgegevens:
Bezoekadres:
Willem van Lanschotlaan 1,
3941 XV Doorn

Postadres:
Postbus 133,
3940 AC Doorn

Tel: 0343 474141
mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Eindejaarsbijeenkomst VP 2013 dit jaar speciaal

Den Haag/Doorn, december 2013 -De traditionele eindejaarsbijeenkomst van het VP kent dit jaar een bijzonder karakter. De eindejaarsbijeenkomst vindt plaats in het atrium van de nieuwbouw van stichting de Basis in Doorn, waar het VP sinds kort zijn domicilie heeft. Mevrouw Angelien Eijsink (PvdA), lid van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, is die dag gastspreker. Verder zal de tweejaarlijkse Ted Meines prijs worden uitgereikt. Na de lunch zal een bronzen buste van de erevoorzitter luitenant-generaal b.d. Ted Meines worden onthuld. De dag wordt afgesloten met een receptie voor de genm b.d. Leen Noordzij, die in juni 2013 de voorzittershamer heeft overgedragen aan de bgen b.d. Hein Scheffer. De bijeenkomst is alleen voor genodigden

Hoofdlijnen van het programma

09.30 - Ontvangst leden AB en genodigden

10.30 - Start eindejaarsbijeenkomst Gastspreker Mw Angelien Eijsink Afscheid vertrekkende AB leden Uitreiking Ted Meines prijs Lunch en borrel

14.00 - Ontvangst gasten onthulling bronzen buste

14.30 - Onthulling bronzen buste, diverse sprekers

15.30 - Afscheidsreceptie genm b.d. Noordzij

18.00 - Einde

Nieuwbouw de Basis officieel geopend

Doorn 5 november 2013 - Prinses Beatrix opende op 5 november de nieuwbouw van stichting de Basis in aanwezigheid van talloze vertegenwoordigers uit de Nederlandse defensie- en veteranenwereld. Daaronder de voorzitter en vice voorzitter van het Veteranen Platform, Hein Scheffer en Sjaak Severs. Het bureau VP keert na zeven Haagse jaren binnenkort ook terug naar Doorn en krijgt een bureauruimte in deze nieuwbouw. Het VP heeft dan andere belangrijke partners als directe buren, te weten: de Stichting de Basis met zijn nazorg en trainingscentrum, het Veteraneninstituut met al zijn dienstverlening, het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen, de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers en de Stichting Waardering Erkenning Politie. Het VP kan daardoor nog beter samenwerken op het vlak van de belangenbehartiging van veteranen. Meer achtergronden van de opening klik hier. Open Huis 16 november Op zaterdag 16 november is het tussen 10.00 en 16.00 uur vrije inloop in het nieuwe gebouw. Het VP bestuur ontvangt u dan graag in de nieuwe kantoorruimte. Voor meer bijzonderheden zie programma Open Huis de Basis.